Algemene voorwaarden

Groenendijk & Kloppenburg Advocaten en Stichting Beheer Derdengelden Groenendijk & Kloppenburg Advocaten

1a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Groenendijk & Kloppenburg Advocaten, hierna te noemen: het Kantoor, en haar cliënten dan wel opdrachtgevers. Tot het Kantoor behoren, mr. F.B. Kloppenburg en alle op basis van arbeids-, dan wel samenwerkings-overeenkomst met hem aan het Kantoor verbonden advocaten en overige medewerkers.
1b. De bedingen en bepalingen in deze algemene voorwaarden gelden ook ten behoeve van, en zijn mede gemaakt voor, die natuurlijke personen of rechtspersonen die middels een arbeidsovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst en/of anderszins voor of ten behoeve van het Kantoor werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
1c. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten tussen het Kantoor en de opdrachtgever.
1d. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
1e. De bedingen en bepalingen 3a., 3b., 5e., 5f., 6d., 7c. en 8c. van deze algemene voorwaarden gelden niet indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
  Opdracht
2a. Het Kantoor verricht alle diensten uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, met uitsluiting van de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2b. De opdracht zal in alle gevallen leiden tot het ontstaan van een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.
2c. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen het Kantoor en haar opdrachtgevers, alsmede op de rechtsverhoudingen tussen de rechtspersoonlijkheid bezittende stichting Stichting Beheer Derdengelden Groenendijk & Kloppenburg Advocaten (de Stichting) en haar opdrachtgevers en wederpartijen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2d. Het Kantoor voert een opdracht uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de al dan niet in het kader daarvan verrichte werkzaamheden.
  Aanvaarding, opschorting en gegevens van opdrachtgever
3a. De overeenkomst van opdracht wordt aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat een door het Kantoor verlangd depot binnen de door het Kantoor gestelde termijn wordt voldaan.
3b. Het Kantoor is gerechtigd (verdere) werkzaamheden op te schorten, indien en zodra opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige financiële verplichting uit hoofde van de overeenkomst van opdracht.
3c. Het Kantoor geeft uitvoering aan de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De overeenkomst van opdracht wordt aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat het Kantoor zich, aan de hand van een origineel en geldig legitimatiebewijs en na overlegging van een afschrift daarvan, van de identiteit van de opdrachtgever heeft kunnen vergewissen.
3d. Het Kantoor kan beroepsmatig gebruik maken van de gegevens van de opdrachtgever. Deze gegevens zullen worden gebruikt bij toekomstige zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met de opdrachtgever). De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door het Kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen kennisneming door onbevoegden gegeven kan worden.
  Hulppersonen
4. Het Kantoor behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen.
  Aansprakelijkheid
5a. De totale aansprakelijkheid van het Kantoor, de Stichting en/of door het Kantoor ingeschakelde derden, in verband met welke rechtsgrond dan ook, is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald krachtens de door het Kantoor gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het toepasselijk eigen risico. Op verzoek zijn de gegevens betreffende de beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikbaar.
5b. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering onder de bovengenoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de bovengenoemde totale (cumulatieve) aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door het Kantoor aan de opdrachtgever of opdrachtgevers in het desbetreffende dossier in rekening gebrachte honorarium (met uitzondering van de BTW) met een maximum van € 10.000,00.
5c. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en daaruit voortvloeiende schade van door het Kantoor ingeschakelde derden. Indien het Kantoor in het kader van de opdracht een derde inschakelt, waaronder - maar niet beperkt tot  een notaris of deurwaarder - is de opdrachtgever gebonden aan eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derde.
5d. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor enige schade die is of zal ontstaan doordat de Stichting niet aan de opdrachtgever betaalt, omdat de bankinstelling waar de Stichting één of meerdere rekeningen aanhoudt niet in staat is aan zijn verplichtingen jegens de Stichting te voldoen.
5e. Iedere vordering jegens het Kantoor, in verband met welke rechtsgrond dan ook, verjaart een jaar na de dag waarop de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit.
5f. De opdrachtgever vrijwaart het Kantoor tegen alle vorderingen van derden, waaronder de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of zijn gerelateerd aan de werkzaamheden die door het Kantoor voor de opdrachtgever zijn of (zullen) worden verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van het Kantoor.
  Honorering, kosten en depot
6a. De opdrachtgever is voor de uitvoering van de opdracht het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
6b. Het staat het Kantoor vrij betaling van een depot te verlangen en daarmee declaraties te verrekenen. Het depot wordt eerst verrekend met de oudste declaratie(s).
6c. In toevoegingszaken geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten, die voor rekening van opdrachtgever komen.
6d. Jaarlijks kan het overeengekomen tarief worden geïndexeerd met de gemiddelde Nederlandse loonindex. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang en/of spoedeisendheid van de zaak alsmede benodigde ervaringsjaren en/of specialismen, leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Dergelijke aanpassingen worden echter zo tijdig mogelijk aan de opdrachtgever aangekondigd en hebben in beginsel geen terugwerkende kracht.
  Declaraties
7a. De betalingstermijn van een declaratie bedraagt 14 dagen. Dit betreft een fatale termijn.
7b. Bij het in gebreke blijven van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
7c. Alleen een schriftelijke reclame ten aanzien van een declaratie die door het Kantoor respectievelijk de Stichting is ontvangen binnen de betalingstermijn van die declaratie, wordt in behandeling genomen.
  Toepasselijk recht
8a. Op de rechtsverhouding tussen het Kantoor, dan wel de Stichting, en haar opdrachtgevers of wederpartijen, is Nederlands Recht van toepassing.
8b. Het Kantoor kent een op schrift gestelde interne klachtenregeling. Opdrachtgever ontvangt op zijn verzoek een afschrift van deze regeling.
8c. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

mr F.B. Kloppenburg