Algemene voorwaarden Groenendijk & Kloppenburg Advocaten

1a. Groenendijk & Kloppenburg Advocaten, hierna te noemen: het Kantoor, is een eenmanszaak waarvan Frans Kloppenburg de eigenaar is. Advocaten en overige medewerkers die op basis van een arbeidsovereenkomst of (samenwerkings)overeenkomst met het Kantoor verbonden zijn of zijn geweest worden hierna genoemd: Verbonden Personen.
1b. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten (waaronder gewijzigde, aanvullende en vervolgopdrachten) aan het Kantoor en op alle andere dienstverlening door het Kantoor, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen met het Kantoor die daarmee verband houden.
1c. De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de opdracht, waaronder bepalingen inzake uitsluiting van aansprakelijkheid, vrijwaring, verjaring, verval van rechten en rechtskeuze, zijn, onverminderd artikel 2a. van deze algemene voorwaarden, als derdenbedingen in de zin van artikel 6:253 BW mede bedongen ten behoeve van (i) Verbonden Personen, (ii) de stichting genaamd Stichting Beheer Derdengelden Groenendijk en Kloppenburg Advocaten, hierna te noemen: de Stichting, (iii) alle natuurlijke en rechtspersonen voor wiens handelen of nalaten het Kantoor in verband met de opdracht aansprakelijk is of kan zijn jegens de opdrachtgever en (iv) alle rechtsopvolgers van deze natuurlijke en rechtspersonen. Alle natuurlijke en rechtspersonen die naast het Kantoor in de vorige zin worden genoemd kunnen zich in dit verband, onverminderd artikel 2a. van deze algemene voorwaarden, naast het Kantoor op één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de opdracht beroepen.
1d. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
1e. Indien een bepaling van de opdracht of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig en/of niet afdwingbaar blijkt, dan (i) tast dit de afdwingbaarheid en geldigheid van de overige bepalingen van de opdracht en deze algemene voorwaarden niet aan en (ii) wordt deze bepaling hierbij nu voor als dan vervangen door één of meer bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde bepalen als de ongeldige en/of niet afdwingbare bepaling. Voor zover noodzakelijk zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de exacte bewoordingen van deze in de plaats te treden bepaling(en). Een en ander laat de rechten van het Kantoor en de overige bepalingen van de opdracht en deze algemene voorwaarden zo veel mogelijk onverlet.
1f. Bij de interpretatie van deze algemene voorwaarden geldt voor zover relevant dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa, tenzij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.
1g. De bepalingen in artikelen 2h., 3g., 4e. en 5c. van deze algemene voorwaarden gelden niet indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een en ander onverminderd enige rechten die het Kantoor op grond van Nederlands recht heeft.

Opdracht
2a. De opdracht wordt geacht uitsluitend aan het Kantoor te zijn gegeven en wordt uitsluitend door of namens het Kantoor aanvaard en uitgevoerd, ook indien uitdrukkelijk of stilzwijgend de intentie is dat de opdracht wordt uitgevoerd door één of meerdere Verbonden Personen. Artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn niet van toepassing.
2b. Het Kantoor verricht alle diensten uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2c. De opdracht zal in alle gevallen leiden tot het ontstaan van inspanningsverbintenissen van het Kantoor en niet tot resultaatsverbintenissen van het Kantoor.
2d. Het Kantoor voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Uitsluitend de opdrachtgever is gerechtigd de uitkomst van de opdracht te gebruiken en enige rechten te ontlenen aan deze uitkomst.
2e. Het Kantoor behoudt zich het recht voor in het kader van de opdracht derden in te schakelen, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen.
2f. De opdrachtgever verstrekt het Kantoor de gegevens die het Kantoor en/of een door het Kantoor ingeschakelde derde nodig heeft om aan regelgeving te voldoen waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het Kantoor is in verband met de Wwft in beginsel verplicht de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen en, zonder het informeren van de opdrachtgever, onder omstandigheden ongebruikelijke transacties bij de relevante autoriteiten te melden, waarvoor de opdrachtgever voor zover nodig toestemming geeft.
2g. Het Kantoor verwerkt persoonsgegevens conform een privacyverklaring van het Kantoor die op de internetsite van het Kantoor is gepubliceerd (www.groenendijk.com). De opdrachtgever gaat akkoord (i) met elektronische gegevensuitwisseling (via internet en e-mail) en (ii) dat er in dit verband ondanks veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid is tegen kennisneming door onbevoegden.
2h. Het Kantoor is gerechtigd werkzaamheden in verband met de opdracht op te schorten en/of te beëindigen, indien en zodra de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige verplichting jegens het Kantoor.

Aansprakelijkheid
3a. De totale (cumulatieve) aansprakelijkheid van het Kantoor, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald krachtens de door het Kantoor gesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het toepasselijk eigen risico dat het Kantoor in het desbetreffende geval volgens de polisvoorwaarden van die verzekering draagt. Op verzoek zijn de gegevens betreffende de aansprakelijkheidsverzekering van het Kantoor beschikbaar.
3b. Indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt en/of artikel 3a. van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geen toepassing vindt, dan is de bovengenoemde totale (cumulatieve) aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot het bedrag van het door het Kantoor aan de opdrachtgever in het desbetreffende dossier in rekening gebrachte honorarium (met uitzondering van de BTW) met een maximum van € 10.000.
3c. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of tekortkomingen van door het Kantoor ingeschakelde derden, waaronder mede maar niet uitsluitend wordt verstaan een deurwaarder of een notaris. Indien het Kantoor in het kader van de opdracht een derde inschakelt is het Kantoor bevoegd om daarbij namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden van deze derde te accepteren.
3d. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat doordat de Stichting niet aan een (betalings)verplichting voldoet omdat de bankinstelling waar de Stichting een rekening aanhoudt haar verplichtingen niet nakomt door bijvoorbeeld insolventie of enige andere oorzaak.
3e. Elke vordering tot schadevergoeding van de opdrachtgever jegens het Kantoor verjaart uiterlijk een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden, of behoorde te zijn, met de schade en met de aansprakelijkheid van het Kantoor daarvoor, tenzij op grond van de wet verjaring van de vordering op dat moment al is ingetreden.
3f. Een vordering van de opdrachtgever jegens het Kantoor, gebaseerd welke rechtsgrond dan ook, vervalt uiterlijk indien de opdrachtgever het Kantoor niet binnen een jaar, na de dag waarop de opdrachtgever een tot de vordering gevolg hebbend(e) feit of omstandigheid heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, schriftelijk van de vordering in kennis heeft gesteld, tenzij op grond van de wet de vordering op dat moment al is vervallen.
3g. De opdrachtgever vrijwaart het Kantoor tegen alle vorderingen van derden, waaronder de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of zijn gerelateerd aan de opdracht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van het Kantoor.
3h. Iedere aansprakelijkheid van de natuurlijke en rechtspersonen die naast het Kantoor in artikel 1c. van deze algemene voorwaarden worden genoemd is uitgesloten, waardoor in dit verband onder andere eventuele (beroeps)aansprakelijkheid – gebaseerd op onrechtmatige daad of welke rechtsgrond dan ook - van bij de opdracht betrokken Verbonden Personen is uitgesloten.
3i. De opdrachtgever stemt ermee in dat het Kantoor bij haar communicatie en/of de uitvoering van de opdracht gebruik maakt, of kan maken, van al dan niet door derden aangeboden diensten voor opslag van gegevens, digitale communicatiemiddelen en andere digitale diensten. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke middelen en/of diensten.

Honorering, kosten en voorschot
4a. De opdrachtgever is voor de uitvoering van de opdracht het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
4b. De betalingstermijn van een declaratie van het Kantoor bedraagt 14 dagen na de datum van desbetreffende declaratie. Dit betreft een fatale termijn. Bij het in gebreke blijven van tijdige betaling van een declaratie van het Kantoor is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Betaling van een declaratie van het Kantoor dient zonder enige aftrek of verrekening te geschieden.
4c. Het Kantoor is gerechtigd te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot te verzoeken van de opdrachtgever voor verrichte en/of te verrichten werkzaamheden. Het voorschot wordt verrekend met de eindafrekening.
4d. In toevoegingszaken geldt het bepaalde in artikelen 4a. en 4c. van deze algemene voorwaarden slechts voor de kosten die voor rekening van de opdrachtgever komen.
4e. Jaarlijks kan het overeengekomen tarief worden geïndexeerd met de gemiddelde Nederlandse loonindex. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang en/of spoedeisendheid van de zaak alsmede benodigde ervaringsjaren en/of specialismen, leiden tot een (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Dergelijke aanpassingen worden zo tijdig mogelijk aan de opdrachtgever aangekondigd en hebben in beginsel geen terugwerkende kracht.
4f. Bij overschrijding van een betaaltermijn van een declaratie van het Kantoor heeft het Kantoor het recht een rente in rekening te brengen van 1% per maand over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag van de declaratie tot de dag van algehele voldoening. Indien de opdrachtgever niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan geldt bij deze overschrijding de wettelijke rente.
4g. Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties van het Kantoor komen, met een minimum van 15% over het over het totaal verschuldigde bedrag, voor rekening van desbetreffende opdrachtgever. Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, zijn inzake deze buitengerechtelijke kosten de tarieven als bepaald bij Algemene Maatregel van Bestuur (“Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”) van toepassing.

Toepasselijk recht
5a. Nederlands recht is exclusief van toepassing op de opdracht en alle (overige) rechtsbetrekkingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
5b. Het Kantoor heeft een interne klachtenregeling opgesteld. Deze is gepubliceerd op de internetsite van het Kantoor (www.groenendijk.com). De opdrachtgever ontvangt op zijn verzoek een afschrift van deze regeling.
5c. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.