Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Groenendijk & Kloppenburg Advocaten

1a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen Groenendijk & Kloppenburg Advocaten, hierna te noemen: het Kantoor, en de opdrachtgevers van het Kantoor waaronder cliënten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekomstige, aanvullende en/of vervolgopdrachten.
1b. Tot het Kantoor behoren mr. F.B. Kloppenburg en alle op basis van arbeids-, dan wel samenwerkingsovereenkomst met hem aan het Kantoor verbonden advocaten en overige medewerkers. Mr. F.B. Kloppenburg en alle advocaten alsmede overige medewerkers die op basis van arbeids-, dan wel samenwerkingsovereenkomst aan het Kantoor verbonden zijn of verbonden zijn geweest worden hierna genoemd: Verbonden Personen.
1c. De bepalingen in deze algemene voorwaarden en/of de opdracht zijn naast het Kantoor mede gemaakt ten behoeve van (i) alle (rechts)personen die direct of indirect bij dienstverlening door of vanwege het Kantoor zijn ingeschakeld of ingeschakeld zijn geweest, (ii) Verbonden Personen, (ii) de Stichting Beheer Derdengelden Groenendijk & Kloppenburg Advocaten, hierna te noemen: de Stichting, (iii) (rechts)personen die in verband met de dienstverlening door of vanwege het Kantoor aansprakelijkheid zijn of kunnen zijn jegens de opdrachtgever, (iv) (rechts)personen voor wiens handelen of nalaten het Kantoor in verband met de dienstverlening door of vanwege het Kantoor aansprakelijk zijn of kunnen zijn jegens de opdrachtgever (v) ingeschakelde derden als genoemd in artikel 4. van deze algemene voorwaarden en/of (vi) alle rechtsopvolgers van deze (rechts)personen. Alle natuurlijke en rechtspersonen genoemd in vorige zin van dit artikel 1c. onder (i) tot en met (vi) kunnen zich naast het Kantoor op (één of meer bepalingen van) deze algemene voorwaarden en/of de opdracht beroepen.
1d. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.
1e. Indien een bepaling van de opdracht en/of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig en/of niet afdwingbaar blijkt, dan (i) tast deze bepaling de afdwingbaarheid en/of geldigheid van de overige bepalingen van de opdracht en/of deze algemene voorwaarden niet aan en (ii) wordt deze bepaling hierbij nu voor als dan vervangen door één of meer bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde bepalen als de ongeldige en/of niet afdwingbare bepaling. Voor zover noodzakelijk zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de exacte bewoordingen van deze in de plaats te treden bepaling(en). Een en ander laat de overige bepalingen van de opdracht en/of deze algemene voorwaarden zo veel mogelijk onverlet.
1f. De bepalingen in 3a., 3b., de tweede zin van artikel 3c., 5f., 6d., 7c. en 8c. van deze algemene voorwaarden gelden niet indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een en ander onverminderd enige rechten die het Kantoor op grond van de Nederlandse wet heeft.
 
Opdracht
2a. Opdrachten worden geacht uitsluitend aan het Kantoor te zijn gegeven en worden uitsluitend door of namens het Kantoor uitgevoerd, ook indien de intentie is dat een opdracht wordt uitgevoerd door één of meerdere Verbonden Perso(o)n(en). 
2b. Het Kantoor verricht alle diensten uit hoofde van een met het Kantoor gesloten overeenkomst tot opdracht, met uitsluiting van de toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2c. De opdracht zal in alle gevallen leiden tot het ontstaan van (een) inspanningsverbintenis(sen) van het Kantoor en niet tot (een) resultaatsverbintenis(sen) van het Kantoor.
2d. Het Kantoor voert de opdracht uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de opdracht en de in het kader daarvan verrichte werkzaamheden.
 
Aanvaarding, opschorting en gegevens van opdrachtgever
3a. De overeenkomst van opdracht wordt aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat een door het Kantoor verlangd depot binnen de door het Kantoor gestelde termijn wordt voldaan.
3b. Het Kantoor is gerechtigd (verdere) werkzaamheden op te schorten, indien en zodra opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige financiële verplichting uit hoofde van de overeenkomst van opdracht.
3c. Het Kantoor geeft uitvoering aan de bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De overeenkomst van opdracht wordt aanvaard onder de opschortende voorwaarde dat het Kantoor zich, aan de hand van een origineel en geldig legitimatiebewijs en na overlegging van een afschrift daarvan, van de identiteit van de opdrachtgever heeft kunnen vergewissen.
3d. Het Kantoor kan beroepsmatig gebruik maken van de gegevens van de opdrachtgever. Deze gegevens zullen worden gebruikt bij toekomstige zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met de opdrachtgever). De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door het Kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen kennisneming door onbevoegden gegeven kan worden. Het Kantoor heeft een privacy verklaring op de website van het Kantoor gepubliceerd.
 
Hulppersonen
4. Het Kantoor behoudt zich het recht voor in het kader van de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen, mits daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen.
 
Aansprakelijkheid
5a. De totale aansprakelijkheid van het Kantoor, in verband met welke rechtsgrond dan ook, is (cumulatief) beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald krachtens de door het Kantoor gesloten aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het toepasselijk eigen risico. Op verzoek zijn de gegevens betreffende deze aansprakelijkheidsverzekering beschikbaar.
5b. Indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de bovengenoemde aansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt en/of artikel 5a. van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook geen toepassing vindt, dan is de bovengenoemde totale (cumulatieve) aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door het Kantoor aan de opdrachtgever of opdrachtgevers in het desbetreffende dossier in rekening gebrachte honorarium (met uitzondering van de BTW) met een maximum van € 10.000.
5c. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of tekortkomingen van door het Kantoor ingeschakelde derden. Indien het Kantoor in het kader van de opdracht een derde – waaronder mede maar niet uitsluitend wordt verstaan een deurwaarder of een notaris- inschakelt is het Kantoor bevoegd om daarbij namens de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarden van deze derde te accepteren. Een aansprakelijkheidsbeperkende voorwaarde van een derde die door deze acceptatie van toepassing is tussen de opdrachtgever en deze derde prevaleert in de relatie tussen de opdrachtgever en deze derde boven een daarmee strijdige bepaling in deze algemene voorwaarden die geldt tussen de opdrachtgever en deze derde.
5d. Het Kantoor is niet aansprakelijk voor enige schade die is of zal ontstaan doordat de Stichting niet aan haar (betalings)verplichting(en) voldoet, omdat de bankinstelling waar de Stichting één of meerdere rekeningen aanhoudt haar verplichtingen niet nakomt door bijvoorbeeld insolventie of enige andere oorzaak.
5e. Iedere vordering jegens het Kantoor, in verband met welke rechtsgrond dan ook, verjaart een jaar na de dag waarop de gelaedeerde partij op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit.
5f. De opdrachtgever vrijwaart het Kantoor tegen alle vorderingen van derden, waaronder de redelijke kosten van juridische bijstand, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of zijn gerelateerd aan de dienstverlening door of vanwege het Kantoor ten behoeve van de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van het Kantoor.
5g. De opdrachtgever doet afstand om in (enig) verband met de uitvoering van dienstverlening door of vanwege het Kantoor de natuurlijke en rechtspersonen genoemd in artikel 1c. onder (i) tot en met (vi) van deze algemene voorwaarden aan te spreken op welke rechtsgrond dan ook, onverminderd recht op nakoming of de bevoegdheid tot ontbinding die de opdrachtgever als natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eventueel onder Nederlands recht heeft in verband met (een) eventuele overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en één of meerdere van deze natuurlijke en/of rechtspersonen.
 
Honorering, kosten en depot
6a. De opdrachtgever is voor de uitvoering van de opdracht het overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd.
6b. Het staat het Kantoor vrij betaling van een depot te verlangen en daarmee declaraties te verrekenen. Het depot wordt eerst verrekend met de oudste declaratie(s).
6c. In toevoegingszaken geldt het bepaalde in artikelen 6a. en 6b. van deze algemene voorwaarden slechts voor de kosten die voor rekening van opdrachtgever komen.
6d. Jaarlijks kan het overeengekomen tarief worden geïndexeerd met de gemiddelde Nederlandse loonindex. Daarnaast kunnen veranderingen in het belang en/of spoedeisendheid van de zaak alsmede benodigde ervaringsjaren en/of specialismen, leiden tot (eventueel tijdelijke) aanpassing van het overeengekomen tarief. Dergelijke aanpassingen worden echter zo tijdig mogelijk aan de opdrachtgever aangekondigd en hebben in beginsel geen terugwerkende kracht.
 
Declaraties
7a. De betalingstermijn van een declaratie bedraagt 14 dagen na de datum van de declaratie. Dit betreft een fatale termijn.
7b. Bij het in gebreke blijven van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
7c. Alleen een schriftelijke klacht ten aanzien van een declaratie die door het Kantoor is ontvangen binnen de betalingstermijn van die declaratie, wordt door het Kantoor in behandeling genomen.
 
Toepasselijk recht
8a. Alle rechtsverhoudingen tussen het Kantoor en een opdrachtgever van het Kantoor zijn exclusief onderworpen aan Nederlands recht.
8b. Het Kantoor kent een op schrift gestelde interne klachtenregeling. Deze is gepubliceerd op de website van het Kantoor. Opdrachtgever ontvangt op zijn verzoek een afschrift van deze regeling.
8c. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag.

mr F.B. Kloppenburg