N.C. van Steijn

E-mail: n.van.steijn@groenendijk.com
Opleiding Nederlands recht, Universiteit Leiden, 1998
LinkedIN Niels van Steijn
N.C. van Steijn

Niels van Steijn richt zich op het civiele recht in brede zin. Hij beschikt over ruime praktijkervaring, variërend van het opstellen van diverse soorten overeenkomsten, advisering en het voeren van civiele procedures. Tevens treedt hij op bij de bestuursrechter, met name in zaken op het gebied van het gezondheidsrecht.

Hij is ingeschreven als cassatieadvocaat bij de Hoge Raad. Zie ​hier voor zijn track record van door hem behandelde zaken bij de Hoge Raad. In cassatie voert hij procedures op het hele terrein van het civiele recht, zoals verbintenissenrecht, onrechtmatige daad, procesrecht, huurrecht, arbeidsrecht, verzekeringsrecht en personen- en familierecht.

Daarnaast beschikt hij over bijzondere kennis op het gebied van het auteurs- en octrooirecht en het gezondheids- en farmaceutisch recht. Zo adviseert en procedeert hij onder andere over vergoeding, classificatie, distributie, marketing en parallelimport van genees- en hulpmiddelen, vergunningen (waaronder farmaceutische vergunningen en vergunningen op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek), medisch onderzoek, publicaties, subsidies, medische tarieven, BIG-registratie (t.a.v. buitenlandse opleidingen/werkervaring), BIG herregistratie, relaties tussen de farmaceutische industrie en beroepsbeoefenaars en oneerlijke concurrentie.

Verder heeft hij ruime ervaring in het opstellen, beoordelen en onderhandelen van diverse soorten overeenkomsten, zoals:service-, licentie-, samenwerkings-, distributie- onderzoeks- en clinical trial overeenkomsten en algemene voorwaarden.

Voorbeelden van geruchtmakende zaken op gezondheidsrechtelijk gebied behandeld door Niels van Steijn:

  • Het vertegenwoordigen van een apotheker tegen een groep huisartsen, die een financieel belang hadden in een lokale apotheek ("Apotheek Boxmeer"). Het Hof 's-Hertogenbosch heeft in kort geding geoordeeld dat een dergelijk belang onrechtmatig is. Klik hier voor de uitspraak. Opstellen en onderhandelen van de overeenkomst inzake de overname van deze apotheek door voornoemde apotheker;
  • Het adviseren van apothekers bij onderhandelingen met zorgverzekeraars, het aanpassen van clausules in contracten met zorgverzekeraars, het adviseren van apothekers bij de totstandkoming van de Geneesmiddelenwet en juridische ondersteuning bij lobby activiteiten;
  • Het vertegenwoordigen van een groep van ongeveer 150 apothekers tegen een maatregel van (voorheen) het College Tarieven Gezondheidszorg inzake terugdringing van kortingen en bonussen ("Maatregel De Geus"). De maatregel is (na schorsing) uiteindelijk vernietigd door het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Klik hier voor de uitspraak;
  • Advies over het opzetten van apotheken rond de grensstreek i.v.m. levering aan Duitse patiënten;
  • Voorbeelden van succesvolle zaken op het gebied van diplomawaardering hier en hier (inschrijving BIG-register buitenlandse zorgverleners);

Niels van Steijn heeft tevens veel ervaring op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en letselschade. Hij heeft in een cassatieprocedure bij de Hoge Raad een werkneemster bijgestaan die een ongeval kreeg tijdens een bedrijfsuitje. De Hoge Raad oordeelde in een toonaangevend arrest dat de werkgever hiervoor aansprakelijk is. Klik hier voor de uitspraak. In een langlopende letselschade zaak oordeelde het Hof dat de verjaring was gestuit door een tuchtklacht en werd smartengeld toegekend wegens schending van de informatieplicht door een psychiater; zie voor de uitspraken hier, hier en hier.

In een ander arrest vernietigde de Hoge Raad een uitspraak van het Hof i.v.m. de bewijslastverdeling bij aansprakelijkheid. Klik hier voor de uitspraak.

In cassatie trad hij namens de Nederlandse Nietrokersvereniging CAN (Club Actieve Nietrokers) op tegen de Staat. De Hoge Raad oordeelde in een eerste zaak dat de uitzondering op het rookverbod voor kleine cafés ongeldig is wegens strijd met het Kaderverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie. De Hoge Raad ging daarmee contrair aan het advies van de advocaat-generaal. Klik hier voor de uitspraak. In een andere zaak oordeelde de Hoge Raad dat rookruimtes in de horeca eveneens in strijd zijn met dat verdrag. Klik hier voor de uitspraak.

Meer door Niels van Steijn behandelde cassatiezaken vindt u hier.

Tevens heeft hij ervaring met het onderwijsrecht (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; WHW). Zo heeft hij bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs met succes een universiteit bijgestaan die een student de toegang tot de gebouwen had ontzegd. Klik hiervoor de uitspraak.

Niels van Steijn werkt sinds 2007 als advocaat bij Groenendijk & Kloppenburg. Daarvoor was hij vanaf 1998 als advocaat werkzaam bij een groot internationaal advocatenkantoor in Amsterdam. Bij dit kantoor specialiseerde hij zich in het gezondheidsrecht, het farmaceutisch recht, het algemeen verbintenissenrecht en het octrooi- en auteursrecht. In de periode 2002 - 2003 heeft hij een jaar als jurist gewerkt bij de Universiteit Leiden, waarna hij weer in Amsterdam terugkeerde. Zijn werkzaamheden bij de universiteit betroffen: juridische advisering van het College van Bestuur en de faculteiten op diverse civiel- en bestuursrechtelijke gebieden (waaronder zaken op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht, ambtenarenrecht, privacyrecht en algemeen verbintenissenrecht) en het plaatsnemen als secretaris en lid in diverse klachten-, bezwaar- en beroepscommissies.

Niels van Steijn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Algemene praktijk en Cassatie. Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Publicaties

  • "Mobil Oil III, een uitvinding of een ontdekking?", E.M. Meijers Instituut, Leiden, 1999 (ISBN 90 70062 21 6) Gepubliceerde afstudeerscriptie over octrooirecht, bekroond met de Jongbloed-prijs voor beste juridische scriptie van 1998 van de Universiteit Leiden;
  • Internet@advertising of Pharmaceuticals in Europe, C.F. Muller Verlag / Baker & McKenzie European Pharmaceuticals and Health Care Practice Group, 2000 (co-auteur van het Nederlandse hoofdstuk);
  • "Promoting Medical Products in Europe", C.F. Muller Verlag / Baker & McKenzie European Pharmaceuticals and Health Care Practice Group, 2004 (co-auteur van het Nederlandse hoofdstuk);
  • "Onderzoeksgeneesmiddelen en compassionate use", JGR Plus, afl.1, 2004. Artikel over de voorwaarden waarop ongeregistreerde geneesmiddelen op de markt kunnen worden gebracht.

Lidmaatschappen: Vereniging Farmacie en Recht, Vereniging voor Auteursrecht, Vereniging Civiele Cassatieadvocaten