Personen- en familierecht

Ons kantoor heeft ruime ervaring in het personen– en familierecht. Al jarenlang staan wij particulieren onder andere bij in het geval van echtscheiding, alimentatiegeschillen, gezagsgeschillen, adoptie, kinderontvoeringskwesties. Ook veel internationale familierechtelijke gevallen zijn door de advocaten van Groenendijk & Kloppenburg advocaten behandeld, waardoor zij veel ervaring met Europese verdragen en Internationaal privaatrecht hebben.

Ook hebben de advocaten van ons kantoor veel ervaring met zaken betreffende ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen van minderjarigen.

Onder het personen– en familierecht vallen de volgende onderwerpen:

 • Echtscheiding
 • Alimentatie
 • Gezags- en omgangsrecht
 • Adoptie
 • Naamswijzigingen
 • Jeugdbeschermingsmaatregelen
 • Curatele
 • Bewind

Voor vragen over het personen– en familierecht kunt u Ivo Pieters, Y.M. Bérénos, Geeta Nandoe, Danielle Prins, Sophie te Boekhorst of Froana Hoff benaderen.

Voor vragen over bewind, curatele en mentorschap kunt u Heleen Waaijer benaderen.

Voor vragen op het gebied van cassatie kunt u zich wenden tot Niels van Steijn.


Echtscheiding

U gaat scheiden of de samenleving stopt

Als u de beslissing hebt genomen of te gaan scheiden of de samenleving wordt verbroken, dan komen er naast emoties veelal praktische, zakelijke en juridische aspecten om de hoek kijken die goed moeten worden opgelost. Door hun ruime ervaring en focus op het familierecht zijn de advocaten en mediators van Groenendijk & Kloppenburg Advocaten in staat een strategie te kiezen die optimaal aansluit bij het type zaak en de betrokken personen.

Mediator of familierechtadvocaat?

Er zijn twee manieren om de gevolgen van een echtscheiding dan wel verbreking van een samenleving te regelen. Of u doet dit gezamenlijk bij een mediator of u wendt zich alleen of gezamenlijk tot een familierechtadvocaat.

Echtscheiding d.m.v. een gespecialiseerde mediator in het familierecht

Mediation houdt in dat u onder leiding van een mediator de gevolgen van uw echtscheiding regelt. Een mediator is geen relatietherapeut, maar essentieel is wel dat er eerst aandacht wordt besteed aan de echtscheidingsmelding en de echtscheidingsacceptatie. De ervaring heeft geleerd dat indien de scheidingsmelding niet wordt gedaan of niet wordt geaccepteerd, er uiteindelijk ook vaak niet tot een overeenkomst gekomen wordt. De scheidingsmelding of scheidingsacceptatie helpt ook bij het omvormen van de partnerrelatie naar de ouderrelatie als er kinderen bij de scheiding zijn betrokken. De partnerrelatie wordt in dat geval afgesloten, maar de ouderrelatie blijft bestaan. Ruis in de afsluiting van de partnerrelatie zorgt vaak voor ruis in de ouderrelatie. Het is aan de mediator om dit inzichtelijk te maken en te kijken hoe de partnerrelatie goed kan worden afgesloten en de ouderrelatie op een goede basis kan worden voortgezet. Sommige stellen hebben hier even de tijd voor nodig, zo nodig wordt de hulp van een relatietherapeut ingeroepen. Niet om de relatie te herstellen, maar om de relatie goed af te sluiten. Indien nodig kan de mediator dit adviseren.

De mediator zorgt dat u over voldoende relevante juridische informatie beschikt om met elkaar te kunnen onderhandelen en bewaakt ook het proces van gelijkwaardig onderhandelen. In sommige gevallen heeft één van de echtgenoten, of allebei, ondersteuning nodig van een advocaat als een soort second opinion. Binnen mediation is dit gebruikelijk en dus geen probleem. Ook heeft de mediator als taak u erop te wijzen op opties die in u beider belang kunnen zijn. Als u gaat scheiden via een mediator, dan is er sprake van een zgn. overlegscheiding, waarbij de rechter zich niet inhoudelijk over de zaak buigt. Immers komt u dan –indien de mediation succesvol wordt afgesloten- samen met uw ex-partner tot afspraken. Een voorwaarde voor mediation is dat beide partijen bereid zijn de zaken samen tot een goed einde te brengen –zowel zakelijk als voor de kinderen. Essentieel is dan ook dat partijen nog met elkaar communiceren.

Echtscheiding d.m.v. een gespecialiseerde familierechtadvocaat

U kunt zich uiteraard ook tot een van onze gespecialiseerde familierechtadvocaten wenden. Uw advocaat zal uw belangen verdedigen en uw scheiding trachten te regelen als dit mogelijk is. Als u gaat scheiden via een familierechtadvocaat van ons kantoor, dan zullen we altijd eerst proberen om alsnog de scheiding met uw ex-partner te regelen, zodat er afspraken kunnen worden gemaakt in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. In dat geval hoeft de rechter zich niet inhoudelijk over de zaak te buigen. In dat geval komt nu namelijk samen met uw ex-partner tot afspraken.

Indien dit niet mogelijk is, zal uw advocaat voor uw belangen en de belangen van uw eventuele kinderen opkomen bij de rechter. Onze advocaten zijn gewend voortvarend te procederen.

Welke gevolgen moet u regelen?

Aan de volgende juridische gevolgen moet bij een echtscheiding aandacht worden besteed:

 • Een ouderschapsplan, waarin de volgende onderwerpen in ieder geval moeten staan: verdeling van de zorg, wijze van informatieverschaffing en kinderalimentatie;
 • Partneralimentatie bij behoefte van alimentatiegerechtigde en draagkracht van alimentatieplichtige;
 • Verdeling van het huwelijksvermogen (verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden;
 • Verevening van het ouderdomspensioen.

De mediator of de advocaat zal u aangeven wat uw rechten en plichten zijn. Als u geen aanspraak wil maken op die rechten, dan is namelijk van belang dat u weet waarvan u afstand doet en dat is de taak van de in het familierecht gespecialiseerde mediator en/of de familierechtadvocaat.

Procedure of schikking?

Indien er bij de mediator of advocaat een overeenkomst over de zakelijke aspecten (convenant) en een ouderschapsplan tot stand komt, dan wordt dit echtscheidingsconvenant en dit ouderschapsplan ingediend bij de rechtbank. U hoeft in dat geval niet zelf naar de rechtbank toe. Wel krijgen uw kinderen boven de 12 jaar een brief van de rechtbank waarin hen de mogelijkheid wordt gegeven hun mening te geven. Indien er sprake is van een procedure waarbij iedere partij zijn eigen advocaat heeft, dan behoort een convenant en ouderschapsplan ook nog steeds tot de mogelijkheden na overleg met de advocaat van uw aanstaande ex-echtgenoot of ex-echtgenote. Mocht dat niet mogelijk of niet gewenst zijn, dan kan er een tijdelijke ordemaatregel gevraagd worden door een van onze familierechtadvocaten (dit heet een voorlopige voorziening). Die ziet bijvoorbeeld op de vraag wie tijdelijk in de woning mag blijven wonen en of er alvast tijdelijk een alimentatie betaald dient te worden. Meestal kan dit binnen twee maanden vastgesteld worden. De definitieve echtscheidingsprocedure, waarbij de rechter een inhoudelijke beoordeling over de voorgelegde verzoeken en verweren moet geven duurt gemiddeld 6-12 maanden.

Kosten

Scheiden kost geld en als partijen in een vechtscheiding raken dan bestaat het risico dat er veel tijd in gaat zetten en dan wordt het voor u duur. Helaas brengt dat wel eens mee dat u op kosten wordt gejaagd door een proceslustige ex-echtgenoot of ex-partner. Die ervaring hebben wij in sommige zaken en daar winden wij geen doekjes om, maar wij hebben gelukkig ook de ervaring dat wij over het algemeen de kosten in vele zaken kunnen beperken. Wij overleggen altijd met u welke route het optimale resultaat geeft in relatie tot de tijd die wij hieraan moeten besteden.

Contact

Hebt u vragen, neemt gerust contact op met onze gespecialiseerde advocaten: Ivo Pieters, Y.M. Bérénos, Geeta Nandoe Tewarie, Danielle Prins, Sophie te Boekhorst of Froana Hoff.

Voor echtscheidingsmediation en familierechtmediation kunt u binnen ons kantoor terecht bij Ivo Pieters, Geeta Nandoe Tewarie, Danielle Prins, Y.M. Bérénos en Froana Hoff.
Ivo Pieters staat op de lijst van bemiddelaars die de Rechtbank Den Haag gebruikt in het kader van het project “Mediation naast rechtspraak” en is naast vFAS-echtscheidingsmediator ook MfN-mediator. Geeta Nandoe, Danielle Prins en Froana Hoff zijn vFAS mediators. Y.M. Bérénos is zowel MfN-mediator als VFAS mediator.

Contact

Vragen over Personen- en familierecht? Neem contact met ons.