Disclaimer en Gebruikersvoorwaarden

Groenendijk & Kloppenburg Advocaten

1. De volgende definities worden in deze gebruiksvoorwaarden gehanteerd:
(i) de Gebruiksvoorwaarden: deze onderhavige voorwaarden;
(ii) de Informatie: de informatie op (een internetpagina van) de Internetsite of informatie op een internetste waarnaar op (een pagina van) de Internetsite wordt verwezen (de "Informatie");
iii) de Internetsite: www. groenendijk. com; en
(iv) het Kantoor: Groenendijk & Kloppenburg Advocaten waartoe behoren Frans Kloppenburg en alle op basis van arbeids- dan wel samenwerkingsovereenkomst met hem aan het Kantoor verbonden advocaten en overige medewerkers.
2. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Internetsiteen/ofde Informatie op welke wijze dan ook.
3 Door het bezoeken en/of gebruiken van (een internetpagina van) de Internetsite en/of het (in)direet gebruik de Informatie aanvaardt desbetreffende bezoeker en/of gebruiker de Gebruiksvoorwaarden.
4 De bedingen en bepalingen in de Gebruiksvoorwaarden gelden ook ten behoeve van, en zijn mede gemaakt voor, de natuurlijke personen en rechtspersonen die arbeidsovereenkomst, een samenwerkingsovereenkomst en/of anderszins voor of ten behoeve van het Kantoor werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.
5 De Internetsite en de Informatie zijn met zorg samengesteld. Het Kantoor kan echter niet garanderen, en staat er niet voor in, dat de Internetsite en/of de Informatie volledig, juist en/of up-to-date IS.
6 De Informatie is alleen verstrekt bij wege van algemene informatieverschaffing en uitsluitend bedoeld voor dergelijk algemeen gebruik. Aan de Informatie kan geen enkel recht worden ontleend. De Informatie is niet bedoeld als juridisch advies. Elk gebruik van de Informatie komt voor eigen risico van de gebruiker.
7 De Informatie is uitsluitend bedoeld voor bezoekers van de Internetsite en mag uitsluitend worden gebruikt voor hun eigen persoonlijke doeleinden, leder ander gebruik, waaronder gebruik voor commerciële doeleinden, is zonder toestemming van het Kantoor niet toegestaan.
8 Het Kantoor is niet aansprakelijk voor schadevorderingen of andere vorderingen, op welke grondslag dan ook, gebaseerd op en/of in verband met een bezoek aan (een pagina van) de Internetsite en/crf het (in)direct gebruik van de Informatie waaronder mede maar niet uitsluitend wordt verstaan schadevorderingen gebaseerd op en/of die verband houden met (i) onjuiste, onvolledige en/of verouderde Informatie (ii) virussen.
9 De Gebruiksvoorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. In geval van geschil over de inhoud en strekking van de Gebruiksvoorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst bindend zijn.