Onderzoek & ontwikkeling (R&D)

Onderzoek en ontwikkeling (R&D) gaat over het verwerven van kennis en het uitvinden van nieuwe of verbeterde producten of technologieën. Er zijn verschillende soorten onderzoek te onderscheiden. Fundamenteel onderzoek richt zich doorgaans op ontwikkeling van (nieuwe) basiskennis en is voornamelijk wetenschappelijk van aard. Industrieel onderzoek ziet op de ontwikkeling of verbetering van producten of diensten waarbij een commerciële toepassing van de gegenereerde kennis wordt beoogd. Experimentele ontwikkeling bestaat met name uit het gebruik van bestaande kennis om nieuwe producten of diensten te generen. Samenwerking op elk gebied van onderzoek en ontwikkeling levert vaak specifieke juridische uitdagingen op.

Bij onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten is ten eerste het verloop en de uitkomst van de samenwerking doorgaans niet eenvoudig te voorspellen. Tijdens de samenwerking komen soms nieuwe onderzoeksvragen naar voren. Partijen dienen daarom goede afspraken te maken over hetgeen van elkaar wordt verwacht. Partijen komen gezien de aard van een onderzoeks- en ontwikkelingsproject vaak overeen dat zij verplicht zijn zich in te spannen om een bepaald uitkomst of doelstelling te halen, maar niet dat zij verplicht zijn een bepaald specifiek resultaat op te leveren. Er worden in onderzoeksovereenkomsten in dit verband ook vaak verschillende fasen, peildata en “go/no-go” momenten afgesproken. Partijen dienen verder goede afspraken te maken over de bescherming van hun Achtergrond (“Background”) (de al dan niet door intellectuele eigendomsrechten beschermde kennis, ervaring en andere informatie die zij inbrengen) en aan wie en wanneer de Voorgrond (“Foreground”) (de kennis, ervaring en andere informatie die worden vervaardigd en/of ontwikkeld tijdens het project) toekomt. Voor permanente onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met veel deelnemers (consortia) worden soms rechtspersonen opgericht, bijvoorbeeld met het oog op aansprakelijkheid.

De Europese Commissie of de nationale overheid financiert onderzoeks en -ontwikkelingsprojecten regelmatig, al dan niet gedeeltelijk, met subsidiegeld. Soms werkt de overheid samen met commerciële partijen zodat een publiek-private samenwerking ontstaat. Specifieke juridische aspecten die hierbij naar voren komen zijn met name aansprakelijkheden in verband met subsidieverplichtingen en staatssteun. Onderzoeksinstellingen leveren bij een onderzoeks- of ontwikkelingsproject in plaats van geld ook vaak in natura (“in kind”) bijdragen, zoals uren van werknemers die aan het project worden besteed. Goede afspraken over de waardering van deze inbreng zijn uiteraard noodzakelijk.

Groenendijk & Kloppenburg Advocaten heeft ruime ervaring met juridische aspecten van samenwerking in het kader van onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied biotechnologie (Bio Science). Advocaten van ons kantoor zijn bijvoorbeeld onder andere werkzaam als vaste advocaat van bedrijven op het nabij gelegen Leiden Bio Science Park. Juridische expertise is bijvoorbeeld ook in ruime mate aanwezig in verband met de oprichting en aansprakelijkheidsaspecten van Europese consortia. Rens Kloppenburg heeft in dit verband bijvoorbeeld het, door de Europese Commissie gesteunde, RAMIRI (Realising and Managing International Research Infrastructures) programma gevolgd.

Voor vragen kunt u zich wenden tot mr. Rens Kloppenburg, mr. Niels van Steijn en mr. Frans Kloppenburg. Een vrijblijvend kennismakingsgesprek op ons kantoor in Leiden behoort uiteraard tot de mogelijkheden.