Aansprakelijkheid makelaar voor schade verkeerde oppervlakte woning

12-03-2019

Een makelaar die een fout maakt bij het meten van de oppervlakte van een woning en een verkeerde woonoppervlakte doorgeeft aan de kopers van de woning kan op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk worden gehouden voor de schade die de kopers daardoor lijden. De Hoge Raad heeft zich recent uitgelaten over de berekening van de omvang van de schade die zou zijn ontstaan bij kopers van een woning doordat een verkopend makelaar een dergelijke fout had gemaakt en een woonoppervlakte onjuist had vermeld in de verkoopbrochure.

Uitgangspunt is dat de schade van de benadeelde volledig moet worden gecompenseerd door degene die voor deze schade aansprakelijk is. De omvang van de schade dient in het algemeen te worden bepaald door vergelijking te maken van de situatie waarin de benadeelde verkeerd met de situatie waarin zij zou hebben verkeerd wanneer de fout waarvoor aansprakelijkheid bestaat achterwege zou zijn gebleven. Bij het berekenen van schade is het soms mogelijk dat omstandigheden niet worden meegenomen. Uit jurisprudentie blijkt bijvoorbeeld dat voor vergoeding van schade door waardedaling van een woning wegens bodemverontreiniging kan worden toegewezen zonder dat deze woning is verkocht en zonder dat desbetreffende waardedaling zich dus heeft gerealiseerd in het vermogen door verkoop van de woning.

De Hoge Raad ging in de recente zaak niet inhoudelijk in op de aansprakelijkheid van de makelaar door de fout bij het opmeten van de oppervlakte van de woning en het doorgegeven de verkeerde woningoppervlakte. Deze aansprakelijkheid van de makelaar stond vast. De Hoge Raad ging wel in op de vaststelling van de omvang van de schade door de fout van de makelaar. De Hoge Raad stelde voorop dat voor het bepalen van de omvang van deze schade bovengenoemde vergelijking dient te worden gemaakt. Indien de makelaar de fout niet had gemaakt en de juiste oppervlakte had doorgegeven dan zouden de kopers nog steeds geen woning hebben gehad met een oppervlakte zoals makelaar foutief had doorgegeven. Volgens de Hoge Raad dient bij de schadeberekening daarom niet te worden uitgegaan van een waardedaling van de woning doordat de makelaar foutief een te groot oppervlakte had meegedeeld. In deze zaak stond vast dat de kopers de woning niet hadden gekocht zonder de fout van de makelaar en met kennis van de werkelijke woningoppervlakte. De Hoge Raad heeft aangegeven dat dit laatste aspect in deze zaak wel moet worden meegenomen bij deze vergelijking ter vaststelling van de schade.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rens Kloppenburg.