Bestuurdersaansprakelijkheid kan leiden tot schadeplichtigheid voor kosten van advocaat

14-06-2016

Een bestuurder kan, ten opzichte van de vennootschap die hij bestuurt, aansprakelijk zijn voor wanbeleid. Dergelijk wanbeleid kan onder omstandigheden bestaan uit het aangaan van een overeenkomst. In een geval dat recent bij de Hoge Raad aan de orde was werd een vennootschap door een overeenkomst, die wanbeleid van de bestuurder opleverde, in een gerechtelijke kort geding procedure betrokken en verloor deze rechtszaak door deze overeenkomst. De Hoge Raad heeft bepaald dat de bestuurder in dit verband ook aansprakelijk is voor de kosten van de advocaat die vennootschap door deze rechtszaak moest maken.

Een vraag die hierbij opkomt is of in dergelijke gevallen de advocaatkosten van de rechtszaak niet voortvloeien uit het wanbeleid van de bestuurder of het onnodig voeren van verweer door de vennootschap zoals de Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad in dit geval opmerkt. Bovendien kan worden betoogd dat de hoogte van de schadevergoeding wat betreft de advocaatkosten dient te worden gereduceerd doordat de vennootschap in enige mate eigen schuld treft en/of haar schade niet voldoende heeft beperkt. De vennootschap heeft immers de rechtszaak gevoerd en had, indien deze bij voorbaat kansloos is door het wanbeleid en de overeenkomst, wellicht deze in dit kader (eerder) moeten staken en/of indien een schikkingsaanbod door de wederpartij is gedaan, deze moeten accepteren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rens Kloppenburg.