Uitleg testament relevant voor bepaling schadevergoedingsverplichting bij aansprakelijkheid notaris

01-03-2019

Een notaris dient bij het opmaken van een testament te handelen als een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot. De notaris schendt anders de zorgvuldigheidsnorm die een notaris in acht moet nemen. De notaris die dat niet doet kan aansprakelijk worden gehouden voor schade die een erfgenaam door deze schending lijdt.

Er dient bij deze aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht onderscheid te worden gemaakt tussen het door de notaris schenden van de zorgvuldigheidsnorm inzake zijn betrokkenheid bij het testament, waardoor de notaris aansprakelijk kan worden gehouden, en de eventuele schade die daaruit voortvloeit.

De schade in verband met deze aansprakelijkheid zal uiteraard vaak bestaan uit het missen van (een deel) van de erfenis. In dit kader zal het testament dat door de notaris is opgemaakt ook relevant zijn. De Hoge Raad heeft recent in een zaak ook geoordeeld dat de uitleg van het door de notaris opgemaakte testament onder ander van belang is voor het antwoord op de vraag of een schending van de zorgvuldigheidsnorm door de notaris bij het opmaken van dit testament tot toerekenbare schade heeft geleid.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rens Kloppenburg.